گروه تحقیقاتی پلاسما 09123600694
تنها ایمیل رسمی گروه پلاسما pdsabz@yahoo.com

چاپ مقاله، اجرای پروپوزال، انجام پایان نامه و سمینار کلیه رشته ها


توسط اساتید مجرب

09123600694

گروه تحقیقاتی پلاسما

02166944215

تهران ، میدان انقلاب، ساختمان اسفند ، واحد 8

pdsabz@yahoo.com

www.pdsabz.com
-------------------------------

 

خدمات گروه تحقیقاتی پلاسما شامل:

چاپ مقاله داخلی و خارجی

مقاله علمی پژوهشی

مقاله ISI

مقاله ISC

تکمیل پایان نامه

تهیه پروپوزال

پیشینه تحقیقات

پروژه روش تحقیق

تحقیقات پایان نامه

تحقیقات دانشجویی

تحقیقات علمی

مستند سازی پروژه های کارآموزی

اجرای طرح توجیهی بانک ها

اجرای پروژه های عملی و آزمایشگاهی

مکاتبه با دانشگاههای خارج از کشور

معرفی دانشجویان به اساتید خارجی

مکاتبه با اساتید خارجی

پیگیری و جلوگیری از سرقت های علمی در کشور

همکاری با وکلا ی دادگستری و کارشناسان حقوقی

معرفی دانشجویان به انجمن های علمی مرتبط

تحلیل آماری

انجام پروپوزال فوری

انجام پایان نامه فوری

انجام پروژه دانشجویی فوری

اجرای پروژه سازمانی

مشاوره فوری پروپوزال

مشاوره فوری پایان نامه

همکاری در زمینه پایان نامه

مشاوره پروپوزال

مشاوره پایان نامه

انجام تحقیقات دانشگاهی

اجرای پروژه های دانشگاهی

تدوین کتاب

تحقیق دانشگاهی

پایان نامه دانشجویی

پایان نامه دانشگاهی

پروژه دانشگاهی

تدوین طرح توجیهی

تایپ پایان نامه

ویرایش فوری پایان نامه

 

گروه تحقیقاتی پلاسما

مشاوره وانجام پایان نامه , پروپوزال, سمینار

­­­مشاوره رایگان جهت پروژه های علمی,تحقیقاتی ودانشگاهی

Plasma Research Group,

skype, Whatsapp & Line: 09123600694

Office :  02166944215

تهران ، میدان انقلاب، ساختمان اسفند ،  واحد 8

website:  pdsabz@yahoo.com

www.pdsabz.com

 sms: 5000206077

https://telegram.me/PlasmaRG

-------------------------------

 

 

مقایسه ولی و قیم در فقه و حقوق ایران   

عقد صلح در فقه اسلامی و حقوق ایران

ابطال معاملات قبل از توقف تاجر ورشکسته در حقوق ایران و مقایسه آن با قانون نمونه آنسیترال

ابطال معاملات بعد از توقف تاجر ورشکسته در حقوق ایران و مقایسه آن با قانون نمونه آنسیترال

حمایت کیفری از حریم خصوصی اشخاص در حقوق ایران

غصب منفعت در حقوق مدنی ایران و فقه اسلامی

حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی مدنی

مطالعه تطبیقی آثار شروط باطل در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

انتقال قرارداد در حقوق ایران

‏‫اجرای احکام مدنی- توقیف اموال منقول

اشتباه در موضوع معامله در حقوق ایران و انگلستان

حق‌العمل کاری در حقوق ایران

نفقه اقارب در حقوق ایران

ح‍م‍ای‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ از ح‍ری‍م‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ اش‍خ‍اص‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌

برطرف کردن عیب کالا در قرارداد فروش (بررسی تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی)

اجاره اماکن تجاری در فقه و حقوق موضوعه ایران

خسارت قراردادی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و مقایسه آن با حقوق داخلی

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی شاهد در حقوق ایران و فقه امامیه

روابط اطراف ضمان عقدی در حقوق مدنی ایران

اشتباه در اوصاف مهم مورد معامله و تطبیق آن با حقوق فرانسه، انگلستان و ایران

تعهد به فعل ثالث با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

نمایندگی در اقرار

ح‍ق‍وق‌ و ت‍ع‍ه‍دات‌ ب‍ان‍ک‌ در پ‍رداخ‍ت‍ه‍ای‌ اع‍ت‍ب‍اری‌

‏‫آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی (وین ۱۹۸۰)

مطالعه و بررسی تطبیقی نهاد ازدواج در حقوق ایالات متحده آمریکا و ایران

تأثیر مغایرت اسنادحمل در پرداخت اعتبارات‌ اسنادی

حقوق عمومی اتباع بیگانه در جمهوری اسلامی ایران

شرکت‌های تجارتی در حقوق ورشکستگی

ربح مرکب در حقوق ایران و فرانسه

مسوولیت کارفرما در قبال کارگر نسبت به حوادث کار

تملک اموال عمومی و مباحات

تلف مبیع قبل از قبض در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و مقایسه آن در حقوق ایران

تصرفات راهن منافی با حقوق مرتهن

بررسی تطبیقی نقش قبض در انتقال مالکیت در حقوق ایران و انگلیس

مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل دریایی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون هامبورگ)

جایگاه کارشناسی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

حق ارتفاق و حقوق صاحبان املاک مجاور در حقوق ایران

تغییر تعهدات قانونی زوجین

حقوق خصوصی اتباع بیگانه در ایران

حفاظت در حقوق کشورهای اسلامی ( مصر، عربستان، پاکستان )

حقوق بین‌الملل خصوصی اسلام

بررسی تطبیقی ایفای تعهدات پولی در حقوق ایران و انگلیس

استرداد و سقوط دعوی در حقوق ایران و فرانسه

مقایسه احکام طلاق در حقوق ایران و حقوق اسلام (فقه امامیه و فقه شافعیه)

بررسی قائم‌مقامی در انتقال حقوق‌ دینی

پیش فروش در حقوق ایران

انواع اعتبارات اسنادی در قوانین اتاق بازرگانی بین‌المللی

اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران با مروری بر حقوق انگلیس

بررسی قرارداد کار موقت در حقوق ایران

‏‫حق رفع عیب کالا در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ۱۹۸۰ وین

دیگر خدمات شامل:

مقاله، پروپوزال و پایان نامه کلیه رشته ها 

توسط اساتید مجرب

پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه دکترا
چاپ مقاله داخلی و خارجی
تکمیل پایان نامه
تهیه پروپوزال
پیشینه تحقیقات
پروژه روش تحقیق
تحلیل آماری
انجام تحقیقات دانشگاهی
پروژه های دانشگاهی
تدوین کتاب
تدوین طرح توجیهی

تایپ پایان نامه

ویرایش فوری پایان نامه

-----------------------------

 

 

 

گروه تحقیقاتی پلاسما

مشاوره وانجام پایان نامه , پروپوزال, سمینار

­­­مشاوره رایگان جهت پروژه های علمی,تحقیقاتی ودانشگاهی

Plasma Research Group,

skype, Whatsapp & Line: 09123600694

Office :  02166944215

تهران ، میدان انقلاب، ساختمان اسفند ،  واحد 8

website:  pdsabz@yahoo.com

www.pdsabz.com

 sms: 5000206077

https://telegram.me/PlasmaRG

-------------------------------

 

 

بررسی حقوقی بیمه هواپیما ا

بررسی اذن ولی قهری در ازدواج دختر باکره و قابلیت توکیل آن به غیر با مطالعه تطبیقی در فقه اهل سنت

دموراژ یا غرامات ناشی از معطلی و تاخیر کشتی

بررسی راهکارهای حقوقی و حل و فصل اختلافا مربوطه به سرمایه‌گذاری از دیدگاه حقوق بین‌المللی

ح‍ق‍وق‌ پ‍ن‍اه‍ن‍دگ‍ان‌ (ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌)

مسوولیت ناشی از شییء

شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی

فلسفه مسئولیت مدنی

قراردادهای انتقال و بهره‌برداری از حقوق مالکیت صنعتی

بررسی تفکیک خسارات ناشی از عدم‌النفع از خسارات وارده به منافع در فقه و حقوق موضوعه

انعقاد و اثبات قراردادهای الکترونیکی

ایفای تعهد‌پولی

نظم عمومی در حقوق خصوصی

ایجاب در انعقاد قرارداد

بارنامه دریائی و آثار حقوقی آن

تعارض چند قانون ملی در احوال شخصیه

تابعیت اکتسابی در حقوق ایران و کشورهای انگلیس و آمریکا

توقیف و ابطال عملیات اجرایی موضوع احکام و اسناد لازم‌الجراء

اثر تغییر خواسته و اصحاب‌دعوا در طواری دادرسی

قرارداد بیمه دریایی

شرط مجهول در عقد نکاح

‏‫‏بررسی حدود اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی در لایحه اصلاح قانون تجارت ۱۳۴۷ و لایحه جدید قانون تجارت

تابعیت

ب‍ررس‍ی‌ ق‍رارداد ک‍ار م‍وق‍ت‌ [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌]

زمان اجرای تعهدات قراردادی و ضمانت اجرای آن

اجرای احکام طلاق

شرایط و موانع نکاح موقت

مسئولیت بین‌المللی دولت ناشی از اعمال اشخاص خصوصی

مقایسه اعتراض شخص ثالث و اعتراض ثالث اجرایی در حقوق ایران

وضعیت حقوقی معامله با خود

حدود مسئولیت امضاء کنندگان اسناد تجاری

مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر ماهیت داوری

ایفاء تعهدات متوفی وماهیت حقوقی آن

اضطرار در مسئولیت مدنی

حقوق مصرف‌کننده در قراردادهای الکترونیکی

بررسی و تحلیل آثار حقوقی تفریق جسمانی در حقوق آمریکا، فیلیپین و ایران

مبانی فقهی و حقوقی وقف

مسؤولیت مدنی مهندس ناظر ساختمان

مطالعه‌ی تطبیقی ماهیت و ویژگی‌های اقاله درحقوق ایران و انگلیس

حدود اختیارات دادگاههای داخلی در داوریهای تجاری بین‌المللی موضوع قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران

ش‍ه‍رداری‌ و ت‍م‍ل‍ک‌ و ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ آن‌ در ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ای‍ران‌

ماهیت حقوقی عقد اجاره به شرط تملیک

مسئولیت مدنی قضات

کاپیتولاسیون در ایران و پی‌آمدهای آن

معامله با خود در حقوق ایران

بررسی حقوقی موارد فسخ در شرایط عمومی پیمانهای دولتی

نقش عسر و حرج در طلاق با بررسی آراء دادگاه‌های دادگستری

«مالکیت خصوصی، در نظام حقوقی اراضی مزروعی»

خسارات ناشی از عدم انجام تعهد و تاخیر در انجام تعهد

اعتبار اسناد عادی در معاملات‌اموال‌غیرمنقول

دیگر خدمات شامل:

مقاله، پروپوزال و پایان نامه کلیه رشته ها 

توسط اساتید مجرب

پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه دکترا
چاپ مقاله داخلی و خارجی
تکمیل پایان نامه
تهیه پروپوزال
پیشینه تحقیقات
پروژه روش تحقیق
تحلیل آماری
انجام تحقیقات دانشگاهی
پروژه های دانشگاهی
تدوین کتاب
تدوین طرح توجیهی

تایپ پایان نامه

ویرایش فوری پایان نامه

-----------------------------

 

 

 

گروه تحقیقاتی پلاسما

مشاوره وانجام پایان نامه , پروپوزال, سمینار

­­­مشاوره رایگان جهت پروژه های علمی,تحقیقاتی ودانشگاهی

Plasma Research Group,

skype, Whatsapp & Line: 09123600694

Office :  02166944215

تهران ، میدان انقلاب، ساختمان اسفند ،  واحد 8

website:  pdsabz@yahoo.com

www.pdsabz.com

 sms: 5000206077

https://telegram.me/PlasmaRG

-------------------------------

 

‏‫‏

بررسی تطبیقی تئوری عدم پیش‌بینی در قراردادها

‏‫کاربرد فناوری اطاعات در توسعه سیستم قضائی ( مطالعه تطبیقی )

مسئولیت مدنی والدین در قبال فرزند دارای اختلال‌ ذهنی

بطلان آراء داوری بین‌المللی (بین دولتها)

اجبار به انجام عین تعهد

خسارت معنوی در حقوق ایران

حقوق و تکالیف طرفین اعتبارات اسنادی

تعهد به نفس شحص ثالث

نفقه زوجه در حقوق هند

وصیت زائد بر ثلث در حقوق ایران وفقه اسلام

دلیل عقلی مستقل

مدیر تصفیه در شرکتهای سهامی

بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران

ضمان در اصلاحیه قانون تجارت

جهت در عمل حقوقی

مسؤولیت متصدیان حمل و نقل دریایی با تکیه بر رویه قضایی

تاثیر فوت برحقوق و تعهدات فرد

طلاق قضایی و تسری آن به نکاح موقت با مطالعه در حقوق عرفی

ارث خیار

مبانی نظری ابعاد معنوی مالکیت فکری مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فقه امامیه

بررسی اقدامات ایالات‌متحده آمریکا علیه تروریسم در پرتو حقوق‌بشر و حقوق بشردوستانه

بررسی حقوقی و ثبتی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت

کسب تابعیت ایران

قرارداد داوری

بررسی تطبیقی ضمانت اجراهای ناشی از شرط فعل در حقوق ایران و انگلستان

حق اعتصاب در حقوق ایران با نگرشی به موازین بین‌المللی

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ خ‍ی‍ارات‌ در ف‍ق‍ه‌ و ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌

نقش حسن نیت در قراردادها (مطالعات تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بیع بین‌الملی کالا ۱۹۸۰ وین)

بررسی شرط بنائی در قراردادها با مقایسه حقوق ایران و انگلیس

شرط انفساخ (تعلیق در انحلال عقد)

وضعیت حقوقی اتباع بیگانه در ایران

مسئولیت مدنی دولت در قبال شهروندان

زمان انتقال مالکیت کالا در بیع بین‌المللی

عسر و حرج از دیدگاه حقوق داخلی ایران و بین الملل خصوصی و تأثیر آن بر روابط زوجین

اجل در تعهدات و قرار دادها

مالکیتهای خصوصی و مشترکات عمومی از دیدگاه حقوق آب

محدودیت‌های اعمال حق‌ مالکیت در فقه و حقوق

حقوق کودکان آزمایشگاهی در اسلام و ایران

مسئولیت مدنی ناشی از عدم اجرای کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک در ایران

ضمانت از دیون احتمالی

شهادت و حدود اعتبار آن در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی

بررسی آثار عجز از پرداخت دین در حقوق تجارت و مقایسه آن در حقوق مدنی

ناممکن‌شدن اجرای قراداد و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلیس

مسوولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی

بررسی ماهیت و آثار شرط ضمان مستأجر و مطالعه تطبیقی آن با حقوق اسلامی

بررسی فقهی حقوقی تغییر جنسیت

تخلیه اماکن استیجاری و قوانین موضوعه حاکم بر آن

‏‫بررسی حقوقی اجرای عین تعهد در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و مقررات PECL

ماهیت اسقاط خیارات

دیگر خدمات شامل:

مقاله، پروپوزال و پایان نامه کلیه رشته ها 

توسط اساتید مجرب

پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه دکترا
چاپ مقاله داخلی و خارجی
تکمیل پایان نامه
تهیه پروپوزال
پیشینه تحقیقات
پروژه روش تحقیق
تحلیل آماری
انجام تحقیقات دانشگاهی
پروژه های دانشگاهی
تدوین کتاب
تدوین طرح توجیهی

تایپ پایان نامه

ویرایش فوری پایان نامه

-----------------------------

 

 

 

گروه تحقیقاتی پلاسما

مشاوره وانجام پایان نامه , پروپوزال, سمینار

­­­مشاوره رایگان جهت پروژه های علمی,تحقیقاتی ودانشگاهی

Plasma Research Group,

skype, Whatsapp & Line: 09123600694

Office :  02166944215

تهران ، میدان انقلاب، ساختمان اسفند ،  واحد 8

website:  pdsabz@yahoo.com

www.pdsabz.com

 sms: 5000206077

https://telegram.me/PlasmaRG

-------------------------------

 

‏‫

             

کاربرد اصل استصحاب در حقوق ایران       

مفهوم تضامن و آثار آن با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه

وقف در حقوق ایران

تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری

تقاص در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران

اصل جبران خسارت در بیمه های بازرگانی

اعتراض ثالث اجرائی در مراجع دادگستری و غیردادگستری

زمان انتقال مالکیت کالا در حقوق ایران و انگلیس

شرایط و موانع اجراء مفاد اسناد رسمی

عزل و استعفای وکیل در حقوق ایران و مصر

بررسی تحلیلی قراردادهای خصوصی در قلمرو حقوق عمومی

مبانی نظری و فقهی حقوق مالکیت فکری

خسارات قابل جبران در حقوق ایران

چگونگی تشکیل شرکت‌های تضامنی

قانون حاکم بر داوری‌های تجاری بین‌المللی

ضمان ید غیر عدوانی

مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر در حقوق ایران و تطبیقی

نفوذ قاعده لاضرر در حقوق مدنی ایران

جایگاه فرزندخواندگی در حقوق ایران و انگلستان

مقایسه حقوق ایران در مورد مالکیت‌های ادبی و هنری با قانون نمونه سازمان جهانی مالکیت فکری

‏‫بررسی شرط فسخ قرارداد برای ثالث ( مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فقه اسلامی )

قابلیت استناد قرارداد درحقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

تابعیت غالب و موثر

اشتباه در موضوع مورد معامله در حقوق ایران

تحلیل شهادت در مذهب امامیه

انحلال عقد اجاره

اشتباه در کیفیت معامله

ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌المللی و حقوق ایران

قاعده احسان و کاربرد آن در حقوق موضوعه ایران

قاعده علی‌الید و کاربرد آن در حقوق ایران

تأثیر قراردادهای خصوصی در روابط زوجین

حقوق و واقع‌گرایی

فرجام‌خواهی از آراء مدنی و نقش نظارتی دیوان عالی کشور در اجرای صحیح قانون

سهم فرض‌های قانونی در اجرای عدالت

وصیت به محرومیت از ارث با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، اسلام و انگلیس

بیع اموال غیرمنقول با سند عادی

روشهای تعیین ثمن در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین مصوب ۱۹۸۰ و حقوق ایران

بیع شرط در حقوق ایران

وضعیت حقوقی قراردادهای BOT در حقوق ایران با بررسی تطبیقی

حضانت در حقوق ایران و بررسی تطبیقی

فسخ عقد

دستور موقت در حقوق ایران

نقش عرف در حقوق خانواده

بررسی آثار حقوقی عدم تسلیم کالا در حقوق ایران و مقایسه آن با فقه اسلامی و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین

بررسی ضمان شوهر نسبت به معیوب و تلف‌ شدن مهر در حقوق اسلامی و ایران

‏‫نقش زیاندیده در تقلیل خسارت ( مطالعه تطبیقی )

فسخ و آثار آن در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و مقایسه آن با حقوق انگلیس،فرانسه و ایران

مسئولیت مدنی ناشی از نقض مقررات کپی رایت در حقوق ایران و انگلستان

تکلیف تعلیم و تربیت کودک در حقوق ایران

دیگر خدمات شامل:

مقاله، پروپوزال و پایان نامه کلیه رشته ها 

توسط اساتید مجرب

پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه دکترا
چاپ مقاله داخلی و خارجی
تکمیل پایان نامه
تهیه پروپوزال
پیشینه تحقیقات
پروژه روش تحقیق
تحلیل آماری
انجام تحقیقات دانشگاهی
پروژه های دانشگاهی
تدوین کتاب
تدوین طرح توجیهی

تایپ پایان نامه

ویرایش فوری پایان نامه

-----------------------------

 

 

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1019 صفحه بعد